​Τα δρακόσπιτα της Εύβοιας, κατασκευασμένα από τετραγωνικούς λιθόπλινθους χωρίς συνδετικό υλικό, κατασκευές που κατά την ύστερη αρχαιότητα...
Эфес, древнегреческий город на побережье Ионии, является одним из величайших археологических сокровищ на Земле, и весь город...